Museum Het Valkhof

ToornendPartners heeft in opdracht van Museum Het Valkhof het Masterplan gemaakt. Er was lange tijd te weinig geld beschikbaar om het gebouw, dat in 1997 geopend is, bij de tijd te houden. Er is een uitgebreide studie gedaan naar knelpunten, zoals op het gebied van het museale binnenklimaat. Aan de hand van de studie is bepaald waar het gebouw en de installaties aan moeten voldoen. Centraal staat de toekomstvisie van het museum: het gebouw moet duurzaam en toekomstbestendig gemaakt worden. ToornendPartners heeft diverse scenario’s en faseringen in detail doorgerekend. De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben het Masterplan in november 2019 positief ontvangen en alle benodigde middelen voor de uitvoering van het Masterplan toegezegd. ToornendPartners heeft vervolgens in opdracht van de gemeente Nijmegen het Masterplan verder uitgewerkt tot het Programma van Eisen voor de verbouwing.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Kröller-Müller Museum

ToornendPartners heeft vanwege het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel het meerjarenonderhoudsplan voor het Kröller-Müller Museum opgesteld. Het Kröller-Müller Museum bezit een grote collectie kunst die het publiek graag wil zien maar waarvoor de ruimte te beperkt is. De belangstelling voor het museum neemt al jaren toe. Daarom zoekt het museum naar de uitbreidingsmogelijkheden.

ToornendPartners heeft de wensen in kaart gebracht en een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden verricht. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden en de beperkende randvoorwaarden waarna het Programma van Eisen is opgesteld.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Cultuurpodia Haarlem

ToornendPartners heeft samen met de Haarlemse podia Toneelschuur, Patronaat, Stadsschouwburg en Philharmonie en met de gemeente een afsprakenstelsel ontwikkeld en uitgewerkt over de overdracht van taken en verantwoordelijkheden betreffende onderhoud en beheer aan de podia inclusief het daarvoor bestemde budget. Het afsprakenstelsel bestaat uit objectieve prestatie-eisen voor onderhoud, aanpassing van huurovereenkomsten en een doelmatige, transparante besteding van middelen. ToornendPartners heeft het Plan van Aanpak voor de samenwerking en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Er is direct een significant efficiencyvoordeel behaald door bundeling en herziening van een aantal belangrijke onderhoudscontracten.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen

Musea stellen niet alleen kunst tentoon, maar zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van erfgoed. Museum Boijmans Van Beuningen heeft een omvangrijke kunstcollectie van onschatbare waarde. Voor collectiebehoud bestaan richtlijnen die aangeven welke (klimaat)condities noodzakelijk zijn. De depots in het museum zijn te klein en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Samen met het museum heeft ToornendPartners het concept bedacht van een depot met uitgebreide functies.

ToornendPartners heeft in opdracht van Stadsontwikkeling Rotterdam en het museum het Programma van Eisen opgesteld voor het nieuwe Collectiegebouw waarin de gehele depotcollectie gecentraliseerd en onder de vereiste condities kan worden opgeslagen. Het Collectiegebouw naar het ontwerp van MVRDV is naast het museum gerealiseerd.
<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Jüdisches Museum Berlin

Het Joods Museum in Berlijn heeft aan de overzijde van de Lindenstraße de voormalige Blumenhal verworven. Daarin is naar een ontwerp van Daniel Libeskind de Akademie gerealiseerd, bestaande uit een bibliotheek, auditorium, depotruimte en ondersteunende diensten.

ToornendPartners heeft de facilitymanager geadviseerd bij de implementatiefase opdat de overgang van de bouwfase naar de gebruiksfase zo soepel mogelijk verloopt. Hiervoor zijn onder meer de ontwerpresultaten geanalyseerd waaruit blijkt welke informatie beschikbaar komt en hoe die in de exploitatiefase aangewend kan worden.

Voor de gebouwmanager heeft ToornendPartners op basis van de Leistungsverzeignis een meerjarenonderhoudsplan opgesteld van het nieuwe Akademiegebouw.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Decoratelier Amsterdam

In het Decorcentrum van De Nederlandse Opera (DNO) wordt het merendeel van de decors voor de voorstellingen van zowel DNO als van andere gezelschappen vervaardigd. Het gebouw heeft op verschillende punten het einde van de technische en functionele levensduur bereikt.

ToornendPartners adviseert en begeleidt DNO om het gebouw in fasen volledig te renoveren, waarbij zowel het gebouw als het productieproces toekomstbestendig wordt gemaakt. In 2010 is het ontwerpproces gestart en de bouw is begin 2012 gestart. De oplevering van de laatste fase vond zoals gepland plaats in juni 2013.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

CollectieCentrum Nederland

Het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn samen opdrachtgever voor het ontwerp en de realisatie van het CollectieCentrum Nederland te Amersfoort. Een dergelijke intensieve samenwerking is uniek in de wereld. Dit gebouw is maar liefst 31.500 m2 groot en zorgt voor optimaal beheer en behoud van deze vier rijkscollecties. Het wordt dé plek voor onderzoek, uitwisseling van expertise en bruikleen van topwerken. Met het CC NL brengen de vier instellingen het erfgoedbeheer op alle vlakken naar een hoger niveau.

ToornendPartners heeft het Programma van Eisen geschreven en vervolgens het projectmanagement en de bouwdirectie op het werk verzorgd. Het CC NL is in mei 2020 opgeleverd aan de gebruikers die direct begonnen zijn met de inhuizing van de 675.000 objecten, uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren. Het CC NL heeft het hoogst haalbare ontwerpcertificaat en het certificaat Nieuwbouw ‘outstanding’ (5 sterren) binnen de BREEAM NL-systematiek behaald.

In de zomer van 2021 wordt het CollectieCentrum officieel geopend.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

European Patent Office Rijswijk

Het European Patent Office (EPO) heeft het nieuwe hoofdkantoor laten bouwen in Rijswijk. Als contractvorm heeft EPO gekozen voor Design & Construct. ToornendPartners maakt in de rol van Claim Manager deel uit van het adviseursteam dat EPO ondersteunt bij de bewaking van de kwaliteit van het proces en het eindresultaat.

Het prestigieuze en unieke project van circa 88.000 m² BVO, zal na oplevering niet alleen het nieuwe onderkomen van EPO zijn, maar het zal ook een positieve kwaliteitsimpuls geven aan de Plaspoelpolder. De oplevering van het complete project was eind 2018.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Kunsthalle Praha (Praag)

In opdracht van de Kunsthalle Praha heeft ToornendPartners een kansenanalyse vervaardigd voor de verduurzaming van het huidige bedrijfsmodel voor het nog in aanbouw zijnde museum. Met de door ToornendPartners ontwikkelde applicatie SDG-Planner is een duurzaamheidsassessment uitgevoerd. Voor de analyse zijn de Sustainable Development Goals (de UN SDG’s), die in 2015 geformuleerd en vastgesteld zijn door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, als uitgangspunt genomen. De UN SDG’s bevatten doelen voor het aanpakken van mondiale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid die in 2030 moeten worden bereikt. Met de UN SDG’s als uitgangspunt worden alle drie de dimensies van duurzaamheid (‘The Triple Bottom Line’: economisch, ecologisch en sociaal) uitgebreid behandeld in de analyse. De resultaten van de analyse, bestaande uit een uitgebreid overzicht van kansen en een overzicht van de meest effectieve maatregelen, worden door de Kunsthalle gebruikt om haar duurzame prestaties te evalueren en de gecreëerde waarde in een breder perspectief te bekijken.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Rijksmuseum Amsterdam

Vanwege de overdracht van het gerenoveerde Rijksmuseum aan de museumorganisatie, heeft ToornendPartners onderzocht hoe de museumorganisatie het onderhoud en beheer het beste kon overnemen en wat dit betekent voor de organisatie. De Staat wilde in eerste instantie de rijksmuseumgebouwen aan de musea verkopen. Daarom heeft ToornendPartners onderzocht welke consequenties de eigendomssituatie voor het museum heeft en welke strategie ten aanzien van de huisvesting het meest geschikt is. Uiteindelijk heeft de Staat besloten om niet te verkopen en dat musea mogen kiezen om het beheer en onderhoud geheel in eigen hand uit te voeren of door het Rijksvastgoedbedrijf.

In de vervolgopdracht heeft ToornendPartners de visie van het Rijksmuseum op het beheer en onderhoud vastgelegd en adviezen uitgewerkt voor implementatie. ToornendPartners heeft het Rijksmuseum geholpen zich voor te bereiden op de overname van alle beheer- en onderhoudstaken en -verantwoordelijkheden. Aansluitend voert ToornendPartners periodieke audits uit om na te gaan of de organisatie de taken goed uitvoert en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het Rijksmuseum is immers een TOP-museum en wil dat zo houden.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS