Stadspodia Leiden

De theatertechniek in de Stadsgehoorzaal was aan het einde van de technische levensduur. ToornendPartners heeft onderzocht welke randvoorwaarden het gebouw oplegt aan de renovatie van de theatertechniek. Op basis van het onderzoek heeft de directie besloten om de hijsinstallatie te vervangen en uit te uit te breiden, de rollenzolder te vervangen, de toegankelijkheid van de zolder te vergroten en de lichtbruggen aan te passen. ToornendPartners heeft de technische specificaties van de nieuwe installatie en de bijbehorende werkzaamheden uitgewerkt. Aansluitend heeft ToornendPartners de aanbestedingsprocedure opgezet en begeleid. De renovatie is onder begeleiding van ToornendPartners uitgevoerd.

De gemeentelijke organisaties De Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal zijn in 2010 verzelfstandigd en vervolgens gefuseerd tot Stadspodia Leiden. De gemeente is eigenaar van de gebouwen en treedt op als verhuurder.  ToornendPartners is voor de fusie door beide podia gevraagd om het achterstallig onderhoud te inventariseren en meerjarenonderhoudsplannen (MOP) te maken met afspraken voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen verhuurder en huurder. De onderhoudskosten betreffen zowel bouwkundige zaken als alle theater- en toneelspecifieke onderdelen en facilitaire zaken. De MOP’s zijn succesvol ingezet in besprekingen tussen partijen en dient thans als onderlegger voor de samenwerking.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam

Het Nederlands Architectuurinstituut (Nai) in Rotterdam is een platform, museum, bibliotheek en collectiegebouw in één. In de afgelopen jaren is een groeiend publiek bereikt met educatieprogramma’s, manifestaties en debatten. Om het gebouw geschikt te maken voor deze rol was een verbouwing van het entreegebied noodzakelijk. De verbouwing creëerde niet alleen meer ruimte, maar heeft het gebouw beter in haar omgeving verankerd.

Na eerdere plannen die niet tot uitvoering kwamen, is in opdracht van de NAi-directie en door het projectmanagement van ToornendPartners een financieel en technisch haalbaar plan tot stand gebracht dat alle ambities waarmaakte. De oplevering vond plaats binnen planning en budget. In najaar 2010 is het vernieuwde NAi geopend. Inmiddels biedt het gebouw onderdak aan Het Nieuwe Instituut, een fusie van NAi met Premsela en Virtueel Platform.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Stadswerf Amsterdam Zuidoost

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft besloten om de afdelingen Beheer en Handhaving samen in een nieuw gebouw te huisvesten. ToornendPartners heeft eerst onderzocht welke locaties hiervoor het meest geschikt zijn. Vervolgens heeft ToornendPartners met de toekomstige gebruikers het Programma van Eisen opgesteld en daarna de selectie van het ontwerpteam verzorgd. Het ontwerp en de uitvoering zijn Europees aanbesteed.

Het plan voorziet in een kantoorgedeelte en een grote stallingsgarage voor huisvuilwagens met daarop een parkeerdek voor personenauto’s. ToornendPartners heeft het ontwerptraject en de uitvoering begeleid. Als deelproject heeft ToornendPartners de realisatie van tijdelijke huisvesting en grootschalige verhuisbewegingen begeleid. Het totale project is binnen planning en ruim binnen budget opgeleverd.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Theater De Vest Alkmaar

Theater De Vest in Alkmaar is diverse keren aangepast vanwege gewijzigde inzichten en gebruik. De voorlaatste grote verbouwing in 2001 omvatte de aanpassing van publieksruimten in het voorhuis. In 2001 is tevens een integrale arborisicoinventarisatie verricht. Daarbij zijn knelpunten naar voren gekomen. Om deze duurzaam op te lossen, moest de toneeltoren worden vergroot en de toneeltechniek worden gemoderniseerd.

Toornend & Partners is ingeschakeld om te adviseren over de toneeltechniek en de verbouwing. Op basis van het eerste adviesrapport heeft de gemeente Alkmaar de benodigde financiële middelen toegekend waarna het project onder leiding van Toornend & Partners is gestart. Toornend & Partners heeft samen met de gemeente de aanbesteding voor de theatertechniek opgezet en begeleid. Medio 2004 is het project binnen budget en op tijd opgeleverd en in gebruik genomen.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Gemeentewerf en brandweerkazerne Bernisse

Binnen de fusiegemeente Bernisse is een grote efficiency- en professionaliseringsslag doorgevoerd voor de verschillende diensten die de afdeling Openbare Werken van de gemeente levert. Passend bij de geoptimaliseerde dienstverlening is nieuwbouw voor de gemeentewerf/milieustraat en de brandweerkazerne gerealiseerd. De basis hiervoor is in 1998 gelegd in het Programma van Eisen van Toornend & Partners. In dat programma zijn de uitkomsten van verschillende interne, functionele deelstudies geïntegreerd tot een complete bouwopgave voor de huisvesting. Toornend & Partners heeft vervolgens het projectmanagement uitgevoerd van de nieuwbouw die in 2002 binnen budget en planning is opgeleverd. Aansluitend is geadviseerd bij de uitgifte en ontwikkeling van het resterende terrein.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Koningin Emmaschool Haarlem

De Koningin Emmaschool in Haarlem is onderdeel van de Salomo Scholengemeenschap, een stichting voor christelijk primair onderwijs. Vanwege het groeiend aantal leerlingen wordt het schoolgebouw uit de jaren ’30, dat een gemeentemonument is, met vijf lokalen uitgebreid.

In opdracht van Salomo heeft ToornendPartners in 2009 de langverwachte renovatie van het bestaande gebouw voorbereid en tegelijk de voorbereidingen voor de uitbreiding ter hand genomen. ToornendPartners verzorgt het integrale projectmanagement. De oplevering heeft medio 2013 plaatsgevonden.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Museum Boijmans Van Beuningen

In aansluiting op de actuele museale visie en de verzelfstandiging van het museum begin 2006, heeft ToornendPartners een verscheidenheid aan projecten begeleid waaronder het optimaliseren van het entreegebied, het uitvoeren van groot onderhoud, het vernieuwen van de beveiliging en de restauratie van het Van der Steurgebouw. In voornoemde visie wordt onderscheid gemaakt tussen de vaste museumopstelling in het Van der Steurgebouw (1935) en de dynamiek van wisselende tentoonstellingen in het Bodongebouw (1970).

ToornendPartners adviseert en begeleidt in opdracht van het Stadsontwikkeling Rotterdam en het museum alle projecten opdat de vereiste resultaten worden behaald binnen de gestelde beheerskaders kwaliteit, tijd en kosten. Alle projecten zijn inmiddels succesvol afgerond. De laatste projectoplevering was in 2015.

Daarnaast heeft ToornendPartners met het haalbaarheidsonderzoek, het Programma van Eisen en de investeringskostenraming de basis gelegd voor een nieuw uitbreidingsplan. De gemeente Rotterdam heeft in 2019 op basis van die documenten besloten om de ontwerpfase te starten.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Theater de Veste Delft

Theater de Veste (1996) is een middelgroot theater met een zaal met 520 zitplaatsen. Vanwege nieuwe arbonormen ter beperking van fysieke belasting in theaters moest de toneelhijsinstallatie (trekkenwand) worden gemechaniseerd. Eind 2001 heeft ToornendPartners de gevolgen van deze regelgeving geïnventariseerd. Het inventarisatierapport is gebruikt om bij de gebouweigenaar, de gemeente Delft, voor het project financiering te verkrijgen.

In 2005 heeft Toornend & Partners met de afdeling inkoop van de gemeente de Europese aanbesteding voor de levering van de nieuwe installatie begeleid. De installatiewerkzaamheden vonden plaats in 2006 onder directievoering van Toornend & Partners. Aansluitend is in opdracht van de gemeente het onderhoudscontract voor de installatie opgesteld.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Muziekmakerscentrum Amsterdam

In Amsterdam is het muziekmakerscentrum, muzyQ, gerealiseerd in opdracht van Stichting Orfeos Studio (S-O-S). Het is een multifacilitair centrum voor muziekbeoefening met onder meer werk- en oefenruimtes, een restaurant, opnamestudio’s en een grote en kleine zaal voor optredens. Toornend & Partners heeft S-O-S sinds 2004 begeleid en sturing gegeven aan het project met als basisingrediënten het Programma van Eisen en strakke budget- en planningsbewaking. Binnen de beperkte financiële middelen is optimaal ruimte gevonden voor de speerpunten akoestiek, logistiek en duurzaamheid in een complexe, binnenstedelijke opgave in een saneringsgebied.

De officiële opening is op 9 oktober 2009 verricht door burgemeester Cohen.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

A-theater Middelburg

De gemeente Middelburg startte in 2003 met de nieuwbouw van het A-theater. Begin 2005 traden verzakkingen in de omgeving op omdat de diepe bouwput niet waterdicht bleek. Er werd gevreesd voor het einde van het project. De gemeente heeft Toornend & Partners ingeschakeld om te adviseren over vervolgstappen. Het resultaat is een uitgebreid managementrapport met verschillende varianten om het project te redden, waaronder herstel van de put en versobering van het bouwplan. Er zijn ook andere locaties onderzocht. Eind 2005 is om politieke redenen besloten om voorlopig geen theater te bouwen.

De gemeente heeft de schade van de omwonenden volgens het door Toornend & Partners opgestelde Plan van Aanpak afgehandeld.

Toornend & Partners heeft de gemeente succesvol bijgestaan in de juridische procedures tegen de destijds betrokken adviseurs en uitvoerende partijen over de geleden schade.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS