Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

In september 1989 startte het onderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Nederlands jongste universiteit verzorgde toen de wetenschappelijke ambtsopleiding tot humanistisch geestelijk werkende.

De universiteit had twee panden op het oog voor de toekomstige huisvesting en schakelt Toornend & Partners – IPO in voor advies: koopopties worden verlengd, de panden worden beoordeeld, voor één pand wordt een taxatierapport opgesteld en er worden inpassingsmodellen aan de hand van het bestaande programma van eisen gemaakt. Aansluitend worden onderhandelingen tot aankoop van Drift 4-6 gevoerd, herindelingsmodellen gemaakt en er wordt een technische omschrijving opgesteld.

In 2009 verkocht de Universiteit van Humanistiek het gebouw aan de Universiteit Utrecht in ruil voor Kromme Nieuwegracht 29.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Brede school Pijnacker

In opdracht van de gemeente Pijnacker is een scholencomplex gerealiseerd op de Vinex-locatie Delfgauw. Toornend & Partners heeft als gemandateerd opdrachtgever het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid en aangestuurd binnen de gegeven kaders van kwaliteit, tijd en kosten.

Het in 2002 in gebruik genomen complex bestaat uit drie basisscholen: een openbare, een katholieke en een protestants-christelijke basisschool. Om het gebouw optimaal toekomstbestendig te maken zijn uitbreidingsmogelijkheden van het aantal lokalen en tijdelijke lokalen voorzien. Die lokalen kunnen op termijn tot woning worden omgebouwd. Er zijn ook voorzieningen voor de wijk opgenomen zoals een kinderdagverblijf en sportaccommodaties die in de komende jaren ook nodig zullen zijn. Door deze combinatie van functies is het een van de eerste brede scholen in Nederland.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Noord-Zuidlijn Amsterdam

In oktober 1993 heeft Toornend & Partners van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam opdracht gekregen een plan van aanpak ten behoeve van de Noord/Zuidlijn op te stellen.

Aansluitend waren er advieswerkzaamheden ter ondersteuning van de projectmanager voor het op gang brengen van de ontwerpwerkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn: het opstarten van opdrachtgeverbureau en ontwerpbureau en het samenstellen van een auditteam.

Verder werden aanvullende documenten door Toornend & Partners opgesteld en overleggen opgestart: beschrijven en opstarten van de Auditcommissie, beschrijving van en adviseren over selectie(criteria) architect, voorstel voor opzet projectorganisatie voor ontwerp en uitvoering van Noord/Zuidlijn, opstellen van bestuurlijke procesplanning.

Op 21 juli 2018 werd de Noord/Zuidlijn, metrolijn 52, officieel geopend door burgemeester Halsema.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Gemeentekantoor Pijnacker

In 1992 is Toornend & Partners gevraagd om een huisvestingsplan op te stellen voor alle gemeentelijke activiteiten in de gemeente Pijnacker. Deze activiteiten betroffen de gemeentelijke diensten, de ambtenaren en publieksdienst, de brandweer en de gemeentewerf. Het advies van Toornend & Partners is integraal overgenomen. Bij de uitwerking tot en met ontwerprealisatie is Toornend & Partners betrokken gebleven voor het projectmanagement. Het complete project is in 1997 binnen budget en planning gerealiseerd.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Theater Carré

Koninklijk Theater Carré, in 1887 geopend als circustheater, heeft in verhouding tot de zaal een opmerkelijk klein toneel. Tussen stallen en zaal werd begin 1900 een toneelvloer van circa 10 bij 10 m gebouwd. Tot eind jaren zestig voldeed het toneel met omliggende ruimten volledig.

Het toneel van het theater is nu te klein voor de huidige (internationale) producties. Voor de realisering van een groter toneelhuis, bleek volledige sloop en nieuwbouw van het achterhuis de enige reële mogelijkheid. Het theater kan dan beschikken over een toneel met een opening van ongeveer 14 m bij een diepte van ongeveer 17 m.

Toornend & Partners heeft namens de directie van Carré het projectmanagement gevoerd van de verbouwing met als doel de verbouwing binnen de gestelde tijd en en binnen het investeringsbudget te realiseren.

(foto: Esmee Tijdeman)

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Muziektheater Amsterdam

Het Muziektheater (1986) is een internationaal toonaangevend theater. Om dit kunnen blijven, is eind jaren ’90 besloten om de toneeltechniek volledig te renoveren om aansluiting te behouden op zowel artistieke als arbotechnische ontwikkelingen. De eerste renovatiestap betrof de mechanisering van de handtrekkenwand.

Het Muziektheater heeft Toornend & Partners gevraagd om het projectmanagement voor de vervanging te verzorgen. De bij de organisatie aanwezige kennis heeft Toornend & Partners gebundeld en aangevuld met bouwtechnische kennis tot het Programma van Eisen. Toornend & Partners heeft de Europese aanbesteding verzorgd en de budgetbewaking, mede ten behoeve van de subsidieverstrekker. De eerste fase is afgerond in 1999 waarna in volgende jaren overige delen van de toneeltechniek zijn vervangen en uitgebreid.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Felix Meritis Amsterdam

De sociëteit Felix Meritis (gelukkig door verdiensten), opgericht ter bevordering van de kunsten en wetenschappen door de gegoede burgerij van Amsterdam, betrok in 1787 het gebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht. Het is een van de mooiste monumenten in Amsterdam uit de 18e eeuw. Het was jarenlang het culturele middelpunt van Amsterdam.

Na een periode van verval heeft de toenmalig eigenaar besloten stapsgewijs, afhankelijk van de beschikbare middelen, het gebouw in oude luister te herstellen en zo weer een centrale plaats in het culturele landschap te verkrijgen.

Toornend & Partners heeft het programma van eisen voor de restauratie en voor de nieuwbouw aan de Prinsengracht opgesteld en de investeringskosten geraamd. In 1997 werd begonnen met de restauratie van het interieur: sommige originele details kwamen achter latere betimmeringen tevoorschijn, zoals de zuilen bij de ingang van de concertzaal. Het werk is gefaseerd uitgevoerd.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Productiemanagement DNO Amsterdam

De producties van De Nederlandse Opera (DNO) in Het Muziektheater werden steeds omvangrijker. DNO kreeg daarom behoefte aan betere beheersing van het productieproces. DNO heeft Toornend & Partners gevraagd om de toepasbaarheid van de principes van het projectmatig werken op het productieproces te onderzoeken. Als pilot is gekozen voor de uitvoering van Wagners ‘Der Ring des Nibelungen’, een cyclus bestaande uit vier opera’s en nog altijd de grootste operaproductie die ooit in Nederland is uitgevoerd.

Toornend & Partners heeft vanaf 1996 de voorbereiding en de productie van de Ring begeleid. Om ruimte te bieden voor de Ring waren een aantal kleine gebouwaanpassingen nodig. Toornend & Partners heeft een op de specifieke kenmerken van het artistieke productieproces afgestemde vorm van projectmanagement ontwikkeld, die zowel het productieproces als de productieorganisatie structureert. Deze werkwijze is sindsdien de standaardaanpak voor DNO-producties.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Souterrain tramtunnel Den Haag

De realisatie van de Haagse Tramtunnel kwam in 1998 stil te liggen als gevolg van lekkages in de bouwput bij de Kalvermarkt. Toornend & Partners heeft op verzoek van de gemeente in 1999 een team van deskundigen samengesteld en begeleid om op basis van risicoanalyses oplossingen te bedenken. Vervolgens heeft Toornend & Partners de contractuele relatie met de uitvoerende partijen opnieuw vormgegeven. Het tracé is in 2004 in gebruik genomen.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Ambtswoning Amsterdam

De ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam is een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht met historische stijlkamers, representatieve vergaderruimen, een gastenverblijf en de woning van de burgemeester. Tijdens de restauratie zijn deze ruimten in de oorspronkelijke staat van de 17e eeuw teruggebracht. Toornend & Partners heeft het Programma van Eisen geschreven, leiding gegeven aan het bouwteam en de directievoering verzorgd. Het project is op tijd en binnen budget opgeleverd.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Centraal Museum Utrecht

De gemeente Utrecht was al een tijd bezig met uitbreidingsplannen voor het museum. De plannen bleken steeds te kostbaar en er was geen draagvlak. In 1995 heeft de gemeente Toornend & Partners gevraagd om te adviseren hoe het project verder gebracht kon worden. Na een projectevaluatie met aanbevelingen heeft de gemeente gevraagd om het projectmanagement te verzorgen en de uitvoering te begeleiden. In 2000 is het vernieuwde museum geopend.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS