Contact

ToornendPartners
Wagenweg 58
2012 NG Haarlem

t (023) 531 90 95
info@toornend.com

KvK: 34075253
Statutaire naam: Toornend & Partners BV
IBAN: NL67RABO0324432615
BIC: RABONL2U

www.duurzaamcultuur.nl
www.programmavaneisen.com 
www.risicoanalyse.nl
www.nieuweaanbestedingswet.nl
ToornendPartners WeTransfer Channel

 

Privacystatement

Dit Privacystatement is van toepassing op onze websites, op onze dienstverlening en op sollicitaties die aan ToornendPartners worden gericht.

Websitebezoekers

De websites van ToornendPartners beschikken niet over technieken om persoonsgegevens te verzamelen. ToornendPartners verstuurt geen nieuwsbrieven.

Opdrachtgevers en teamleden

ToornendPartners is zich bewust van het vertrouwen dat opdrachtgevers in ons stellen. Daarbij hoort ook het zorgvuldig omgaan met gevoelige informatie en persoonsgegevens. ToornendPartners verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om met opdrachtgevers en (potentiële) teamleden te kunnen communiceren over de uitvoering van de (potentiële) opdracht en over aanverwante onderwerpen. ToornendPartners behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en deelt deze nimmer met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon wiens gegevens het betreft tenzij er een wettelijke verplichting hiertoe is.

Sollicitanten

ToornendPartners verwerkt uitsluitend jouw persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt. Indien je sollicitatie niet leidt tot een dienstbetrekking bij ToornendPartners, dan vernietigt ToornendPartners je persoonsgegevens binnen een half jaar. Indien je sollicitatie leidt tot een dienstbetrekking bij ToornendPartners, dan vraagt en verwerkt ToornendPartners al je persoonsgegevens die nodig zijn om aan de verplichtingen van een werkgever te voldoen.

Rechten

Elke persoon wiens persoonsgegevens ToornendPartners heeft verwerkt, heeft het recht om die gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. ToornendPartners beschouwt het persoonlijk verstrekken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in een e-mailbericht of middels een (digitaal) visitekaartje als het impliciet geven van toestemming voor het verwerken van die gegevens. Elke belanghebbende heeft het recht om deze toestemming weer in te trekken waardoor ToornendPartners verplicht wordt om de betreffende gegevens te verwijderen.
Elk verzoek betreffende de eigen persoonsgegevens kan worden gestuurd aan privacy@toornend.com. Om te voorkomen dat dit verzoek door een onbevoegde wordt gedaan, kan ToornendPartners het verzoek verifiëren, bijvoorbeeld door het opvragen van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de bijzondere persoonsgegevens gecensureerd zijn.

Elke belanghebbende heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien ToornendPartners handelt in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opmerkingen en vragen over het Privacystatement kunt u richten aan privacy@toornend.com

ToornendPartners behoudt zich het recht voor om dit Privacystatement te wijzigen.

Bescherming

ToornendPartners geeft bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens en van gevoelige informatie die is verkregen of opgesteld bij de uitvoering van de opdracht. ToornendPartners heeft dan ook alle mogelijke passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van persoonsgegevens en informatie te voorkomen. Als een belanghebbende de indruk heeft dat persoonsgegevens of informatie niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt deze belanghebbende verzocht om dit concreet te melden aan privacy@toornend.com.

Bewaren

ToornendPartners bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. ToornendPartners bewaart persoonsgegevens van opdrachtgevers en teamleden tot maximaal tien jaar na afronding van de opdracht in verband met aansprakelijkheidstermijnen.

Disclaimer en cookies

Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op het gebruik van de websites van ToornendPartners.

Cookies

Onze websites plaatsen alleen functionele cookies.

Aansprakelijkheid

De inhoud van onze websites is zorgvuldig samengesteld. Het doel van de websites is om bezoekers te informeren over de activiteiten, de kennis en de ervaring van ToornendPartners. ToornendPartners is niet aansprakelijk wanneer onderdelen van deze websites niet werken of als informatie op deze websites onjuist, onvolledig of verouderd is. Uw melding aan info@toornend.com over onjuiste, onvolledige of verouderde informatie wordt overigens gewaardeerd. De informatie op onze websites is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

Bezoekers van onze websites kunnen geen rechten ontlenen aan de op onze websites aangeboden informatie. ToornendPartners is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de websites en de informatie die daarop wordt aangeboden.

Koppelingen

Op onze websites kunnen links voorkomen naar websites van derden waarop ToornendPartners geen invloed heeft. ToornendPartners kan daarom geen enkele garantie geven of verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de juiste werking van de betreffende links, de juistheid van de op de gelinkte websites gepubliceerde informatie, de verwerking van persoonsgegevens en het plaatsen van cookies door die websites.

Het is mogelijk dat op onze websites zogenoemde embedded content is geplaatst, zoals een video. Door het laden van deze content kan de website waarop deze content staat cookies plaatsen. ToornendPartners heeft daarop geen invloed.

Copyright

Alle teksten en afbeeldingen op onze websites zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van ToornendPartners, tenzij anders vermeld, bijvoorbeeld met een naamsvermelding van degene bij wie het betreffende recht rust. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ToornendPartners niet toegestaan om de inhoud van onze websites geheel of gedeeltelijk over te nemen, te kopiëren of op enigerlei wijze aan een derde ter beschikking te stellen.

Degene die meent te beschikken over het auteursrecht of het intellectueel eigendom van een op onze websites gepubliceerde afbeelding of tekst kan zich wenden tot info@toornend.com. ToornendPartners kan de betreffende afbeelding of tekst dan in overleg met de rechthebbende aanpassen of verwijderen of een bronvermelding daarbij opnemen.